Domácí hospic Jordán

Poradna

Identifikátor služby:

1 616 138

O poradně Domácího hospice Jordán, o.p.s.

Poradna Domácího hospice Jordán poskytuje veřejnosti podporu, pomoc a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
Odborné sociální poradenství je jednou ze služeb Domácího hospice Jordán, o.p.s., jehož posláním je umožnit nemocnému a jeho pečujícím co nejvyšší možnou kvalitu života v jeho domácím prostředí.

Poslání poradny DHJ

Posláním poradny Domácího hospice Jordán je poskytovat občanům informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního poradenství.

Cíle

 • Formou poradenství pomoci uživateli zorientovat se a adaptovat na náročnou životní situaci tak, aby důsledky psychické krize pro jeho život byly konstruktivní, nikoli ničivé.

 • Formou poradenství pomoci uživateli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do konce života a formou poradenství a doprovázení pečujícím pomoci zvládnout tuto obtížnou životní situaci.

Konkrétní cíle poradny

 • Pomoci formou poradenství lidem, jež se ocitají v krizové situaci z důvodu ztráty zdraví a s tím spojenými negativními vlivy a z důvodu blízkosti smrti, či náročné situace po úmrtí blízkého člověka.

 • Podporovat rodiny v péči o své blízké, tak, aby byla zachována jejich přirozená vztahová síť.

 • Pomoc při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče a poskytnutí kontaktu na právní pomoc.

 • Usilujeme o to, aby lidé ocitající se v blízkosti smrti nezůstali osamoceni.

 • Zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace, související s kvalitní péčí v domácím prostředí.

 • Pozůstalým v období zármutku pomoci vlastním způsobem prožít smutek v bezpečném prostoru, poskytnout podporu a pomoc zorientovat se v nové životní situaci, přijmout ztrátu, nalézt nové role v životě, naučit se žít bez svého blízkého.

Obecné vymezení cílových skupin

 • Osoby v krizi

 • Osoby s jiným zdravotním postižením

 • Senioři

Specifikace cílových skupin

Osoby v krizi:
jsou pro nás lidé, kteří se ocitají v náročné životní situaci, z důvodu závažných ztrát v jejich životě a tuto situaci se jim nedaří zvládnout vlastními silami (ev. ani za pomoci svých blízkých) v přijatelném čase a navyklým způsobem. Psychickou krizi vnímáme jako normální reakci na náročnou životní situaci a nabízíme podporu a pomoc najít takové způsoby řešení, které jim pomohou ji zvládnout.

 • Lidé, kteří se ocitli v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti

 • Terminálně nemocní lidé, kteří se v důsledku své nemoci potýkají s nepříznivou sociální situací, a obracejí se na nás

 • Lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, či si nevědí rady

 • Lidé, kteří hledají možnosti péče v domácím prostředí při vážném či dlouhodobém onemocnění

 • Lidé, kteří se stali pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení a vyrovnávají se ztrátou a zármutkem

Senioři:
lidé, kteří potřebují podporu a pomoc z důvodu nemoci či úbytku fyzických i psychických sil.

Osoby s jiným zdravotním postižením:
lidé s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu nemoci.

Formy poskytování služeb

 • Ambulantní forma odborného sociálního poradenství - je uživatelům k dispozici pouze ve stanovené dny a časy (provozní doba). Před návštěvou poradny je vhodné se telefonicky objednat. Provozní doba poradny je vyvěšena na vstupních dveřích poradny, uvedena na webových stránkách Domácího hospice Jordán, na letáčcích a dalších propagačních materiálech poradny. Pokud uživateli uvedená provozní doba nevyhovuje, může se s pracovníkem poradny domluvit jinak dle aktuálních časových možností.

 • Terénní forma odborného sociálního poradenství - je uživatelům k dispozici po předchozí domluvě v přirozeném prostředí uživatele v provozní době terénní poradny (úterý 9-12 hod), v Táboře a okolí v dojezdové vzdálenosti 25 km od Tábora. Pokud uživateli uvedená provozní doba nevyhovuje, může se s pracovníkem poradny domluvit jinak dle aktuálních časových možností.

 • Telefonicky

 • E-mailem

V jakém případně nemůžeme službu poskytnout

neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá (tj. zájemce nespadá do okruhu cílové skupiny uživatelů odborného sociálního poradenství Domácího hospice Jordán, o.p.s.)
máme plnou kapacitu

Typy poradenství poskytovaných poradně Domácího hospice Jordán

A. Odborné sociální poradenství

Vstup uživatele do služby pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

poradenství o právech a povinnostech v oblasti sociálních dávek (pro osoby se zdravotním znevýhodněním, příspěvku na péči, invalidních důchodech, pozůstalostních dávkách, úředních záležitostí v souvislosti s úmrtím blízkého člověka aj.)
poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, informace o možnosti získání pomůcky a edukace v jejím užívání
poradenství ohledně úpravy domácího prostředí pro osoby se zdravotním znevýhodněním
podpora o pomoc v adaptaci na život s vážnou nemocí nemocným i jejich rodinným příslušníkům

 • sociálně terapeutické činnosti

  pomoc adaptovat se na život s nemocí
  pomoc nalézt co nejvhodnější způsob fungování v dané situaci
  podpora a pomoc vážně nemocným, dlouhodobě nemocným setrvat v domácím prostředí, pokud si to přejí
  poradenství v zátěžových situacích vznikajících v souvislosti s pečováním
  poradenství pro pozůstalé, podpora a pomoc adaptovat se na novou životní situaci a hledání nových rolí v životě
  osvětová a přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost
  svépomocná setkání pro pečující - Čaje
  vzpomínková setkání rodin
 •  

 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace práva a v sociálních systémech
 • B. Základní poradenství

  • základní právní a sociálně právní poradenství
  • informace a kontakty na poskytovatele sociálních a sociálně- zdravotních služeb
  • zvážení nejvhodnějšího postupu v konkrétní situaci a podmínek pro pečování
  • poskytnutí informace směřující k přesměrování uživatele na jinou organizaci
  • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb, zdravotnictví, školství
  • základní poradenský servis pro domácí pečující

  Vstup uživatele do služby

  • O poskytovaných službách se zájemci mohou dozvědět z letáků a propagačních materiálů (umístěných městských a obecních úřadech v regionu, z nástěnek místních lékařů, kontaktních poboček úřadů práce, sociálně - zdravotních služeb v regionu, OSSZ, knihoven, webových stránek, facebooku. Dále pravidelně pořádáme dny otevřených dveří a další akce pro veřejnost.
  • Služby poradny jsou poskytovány na základě zájmu (iniciativy) uživatele služby. Zájemce žádá o službu vždy na základě vlastního rozhodnutí (informace jsou poskytnuty tak, aby se zájemce mohl svobodně rozhodnout, zda službu využije. Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem a úctou a poskytne dostatek prostoru k vyjádření jeho přání a potřeby pomoci při řešení obtížné situace. Zájemce o službu je srozumitelným způsobem seznámen s nabídkou služby, jejími aspekty a s podmínkami pro její poskytnutí. V jednání jsou vždy respektována práva a potřeby osob, které nemohou číst, nebo neslyší. Stejně tak je každý zájemce o službu upozorněn na možnost řešení situace jinými způsoby a s využitím ostatních poradenských systémů a institucí, existuje-li tato možnost.
  • V úvodu konzultace je zájemce o službu seznámen se základními informacemi služby – (zejména posláním poradny, zásadami a vnitřními pravidly služby, komu poskytujeme, jak poskytujeme, místem a provozní dobou, rozsahem služby a podmínkami dohody, která upravuje vztah mezi poradnou a uživatelem).
  • Dohoda o poskytování služby odborného poradenství je většinou nepsaná (pokud si zájemce výslovně nepřeje písemné uzavření smlouvy) a uzavírá v momentě, kdy je zájemce seznámen s podmínkami poskytování služby (podmínkami ústní dohody), rozumí jim a s uzavřením dohody za dojednaných podmínek souhlasí. Uživatel s pracovnicí poradny dohodne průběh spolupráce (tzv. individuální plán- dojednávání očekávání, potřeb uživatele, kroky k dosažení cíle).

  Dohoda o poskytování služby odborného poradenství

  je většinou nepsaná (pokud si zájemce výslovně nepřeje písemné uzavření smlouvy) a uzavírá v momentě, kdy je zájemce seznámen s podmínkami poskytování služby (podmínkami ústní dohody), rozumí jim a s uzavřením dohody za dojednaných podmínek souhlasí. Uživatel s pracovnicí poradny dohodne průběh spolupráce (tzv. individuální plán- dojednávání očekávání, potřeb uživatele, kroky k dosažení cíle).

  Vedení dokumentace uživatele

  je v kompetenci sociální pracovnice poradny. Jedná se o vedení dokumentace o zájemcích, uživatelích a bývalých uživatelích služby a zpracovává tak údaje, které pokládá za důležité pro poskytování bezpečné kvalitní služby. Uživatelům jsou služby poskytovány anonymně uživatel poradny (většinou pod značkou dle dohody), nebo pod jménem ( pokud písemně souhlasí se zpracováním osobních údajů). Jedná se zejména o jméno a kontaktní údaje uživatele. O průběhu poskytování služby je vedena dokumentace, do níž má uživatel právo nahlížet. Poskytovatel služby se zavazuje nakládat s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Tyto údaje budou neprodleně zlikvidovány, jakmile pominou důvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci. Uživatel má právo kdykoli souhlas odvolat, v tom případě bude proveden výmaz osobních údajů a je informován o skutečnosti, že nadále bude veden jako anonymní uživatel.

  Ukončení poskytování služby

  • Uživatel má právo ústní dohodu s poskytovatelem odborného sociálního poradenství ukončit bez udání důvodu kdykoli v průběhu poskytování služby. O této možnosti je informován.

  • Uživatel může službu kdykoli odmítnout, přerušit či ukončit a pokud o ni znovu požádá, využít. Služba mu bude poskytnuta ve stejné kvalitě.

  • Poradna může službu ukončit dosažením dohodnutého cíle, dále z důvodu, že neposkytuje služby požadované služby, které vyplynuly při řešení dané situace uživatele, nemá možnost dále požadovanou službu zajistit a odkáže na jinou službu, případně by další pokračování v poskytování služby bylo v rozporu s posláním a cíli zařízení.

  Způsob vyřizování stížností

  Uživatelé poradny, jejich rodinní příslušníci a další osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Poradna má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností. S jejich obsahem jsou uživatelé seznamování při vstupním rozhovoru, jsou zveřejněna též v čekacích prostorách poradny.

  Kontaktovat nás můžete na adrese:

  Domácí hospic Jordán,o.p.s.
  Bydlinského 2964
  390 02 Tábor
  Telefon: 725 414 931, 722 012 898
  eva.spallova@hospicjordan.cz
  www.hospicjordan.cz

   
  A A A › Velikost textu


  Provozní doba poradny:

  Konzultace v poradně prosíme domlouvejte telefonicky předem.

  Pondělí
  8:00 - 14:00
  místo: Poradna
  14:30 - 16:30 
  místo: v terénu
  Úterý
  8:00 - 16:00
  místo: v terénu
  Středa
  10:30-12:00
  14:00 - 16:30
  místo: Poradna
  Čtvrtek
  8:00 - 14:00
  místo: v terénu
  Pátek
  8:00 - 14:00
  místo: Poradna

  Po předchozí domluvě lze výjimečně i  v jiný čas

  Vstup i veškeré prostory jsou bezbariérové.
  Poradna se nachází v blízkosti MHD- zastávka Komenského (odtud cca 5 min chůze), zastávka Černé mosty- MHD (cca 10 min chůze).
  Z vlakového a autobusového nádraží cca 20 min chůze (870 m).
  Autem - je možno parkovat přímo v ulici Bydlinského, před Domácím hospicem.

  Služby poradny jsou dostupné všem zájemcům o službu, v případě že se z vážných důvodů nemůže uživatel dostavit do poradny (zdravotní důvody, nebo péče o vážně nemocného), je služba poskytnuta v domácím prostředí uživatele.

  mapa

   

   

  Úhrada služby

  ilu Služby jsou poskytovány bezplatně.

   

  Kapacita služby:

  okamžitá kapacita- 1 intervence v daný časový okamžik.

  Metody, jimiž je poradenství uskutečňováno

  ilu Poradenství
  ilu Základní krizová
  intervence
  ilu Doprovázení
  ilu Konzultace

   

  Kým je poradenství poskytováno

  ilu Poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí nebo jiným odborníkem

   

   

  ilu

   

   

   

  ilu

   

  ilu

   

  Zásady

  ilu Individuální přístup
  ilu Empatie
  ilu Diskrétnost
  ilu Bezplatnost
  ilu Spolupráce
  ilu Nestrannost a rovný přístup
  ilu Odbornost
  ilu Respektování vlastní vůle klientů
  ilu Respektování navyklých způsobů života
  ilu Respektování práva na soukromí  Tým

  ilu Sociální pracovník dodržuje Etický kodex sociálních pracovníků ČR
  ilu Všichni pracovníci poradny (včetně dobrovolníků a stážistů) dodržují etický kodex multidisciplinárního týmu DHJ
  ilu Každý je někomu odpovědný
  ilu Supervize a vzdělávání

  ilu


  ilu

  Materiální a technické zázemí služby

  Poradna je umístěna v sídle Domácího hospice Jordán, o.p.s. na adrese: Bydlinského 2964, Tábor, jedná se o nájemní prostory.

  Poradna má k dispozici:

  ilu Konzultační místnost, která je vybavena je vybavena 1 pracovním stolem a dvěma uzamykatelnými skříňkami na dokumentaci uživatelů

  ilu Sedací souprava pro konzultace s uživateli

  ilu Tiskárna, kopírka, skartovač

  Mobilní telefon

  ilu Internet, wifi připojení

  ilu Služební automobil

  ilu Čekací místnost – kancelář se stolkem, tiskovinami, její součástí je i dobročinný obchůdek, takže nikomu nemusí být zřejmé, zda se jedná o náhodného kupujícího

  ilu WC

  ilu Zázemí pro zaměstnance: kuchyňská linka, lednička, mikrovlná trouba, rychlovarná konvice

  Prostředí poradny je vždy čisté, útulné, tak aby se uživatel mohl cítit příjemně a bezpečně. Prostředí poradny splňuje hygienické i bezpečnostní podmínky, zaručuje uživateli diskrétnost a bezpečí. Současně je prostředí poradny pracovním prostředím pro výkon práce pracovníka poradny, má zajištěno bezpečné, estetické, pracovní zázemí.