Domácí hospic Jordán

Vstupní informace pro uživatele

Vstupní informace pro uživatele hospicové poradny

Vážený uživateli, děkujeme, že jste se obrátil na poradnu Domácího hospice Jordán.

O poradně Domácího hospice Jordán, o.p.s.

Poradna Domácího hospice Jordán poskytuje veřejnosti podporu, pomoc a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Odborné sociální poradenství je jednou ze služeb Domácího hospice Jordán, o.p.s., jehož posláním je umožnit nemocnému a jeho pečujícím co nejvyšší možnou kvalitu života v jeho domácím prostředí.

Poslání poradny DHJ

Posláním poradny Domácího hospice Jordán je poskytovat občanům informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního poradenství.

Cíle

 • Formou poradenství pomoci uživateli zorientovat se a adaptovat na náročnou životní situaci tak, aby důsledky psychické krize pro jeho život byly konstruktivní, nikoli ničivé.

 • Formou poradenství pomoci uživateli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do konce života a formou poradenství a doprovázení pečujícím pomoci zvládnout tuto obtížnou životní situaci.

Konkrétní cíle poradny

 • Pomoci formou poradenství lidem, jež se ocitají v krizové situaci z důvodu ztráty zdraví a s tím spojenými negativními vlivy a z důvodu blízkosti smrti, či náročné situace po úmrtí blízkého člověka .

 • Podporovat rodiny v péči o své blízké, tak, aby byla zachována jejich přirozená vztahová síť

 • Pomoc při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče a poskytnutí kontaktu na právní pomoc.

 • Usilujeme o to, aby lidé ocitající se v blízkosti smrti nezůstali osamoceni.

 • Zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace, související s kvalitní péčí v domácím prostředí.

 • Pozůstalým v období zármutku pomoci vlastním způsobem prožít smutek v bezpečném prostoru, poskytnout podporu a pomoc zorientovat se v nové životní situaci, přijmout ztrátu, nalézt nové role v životě, naučit se žít bez svého blízkého.

Obecné vymezení cílových skupin

 • Osoby v krizi

 • Senioři

 • Osoby s jiným zdravotním postižením

Specifikace cílových skupin

Osoby v krizi:
jsou pro nás lidé, kteří se ocitají v náročné životní situaci, z důvodu závažných ztrát v jejich životě a tuto situaci se jim nedaří zvládnout vlastními silami (ev. ani za pomoci svých blízkých) v přijatelném čase a navyklým způsobem. Psychickou krizi vnímáme jako normální reakci na náročnou životní situaci a nabízíme podporu a pomoc najít takové způsoby řešení, které jim pomohou ji zvládnout.

 • Lidé, kteří se ocitli v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti

 • Terminálně nemocní lidé, kteří se v důsledku své nemoci potýkají s nepříznivou sociální situací, a obracejí se na nás

 • Lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, či si nevědí rady

 • Lidé, kteří hledají možnosti péče v domácím prostředí při vážném či dlouhodobém onemocnění

 • Lidé, kteří se stali pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení a vyrovnávají se ztrátou a zármutkem

Senioři:
lidé, kteří potřebují podporu a pomoc z důvodu nemoci či úbytku fyzických i psychických sil.

Osoby s jiným zdravotním postižením:
lidé s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu nemoci.

Formy poskytování služeb

 • Ambulantní forma odborného sociálního poradenství - je uživatelům k dispozici pouze ve stanovené dny a časy (provozní doba). Před návštěvou poradny je vhodné se telefonicky objednat. Provozní doba poradny je vyvěšena na vstupních dveřích poradny, uvedena na webových stránkách Domácího hospice Jordán, na letáčcích a dalších propagačních materiálech poradny. Pokud uživateli uvedená provozní doba nevyhovuje, může se s pracovníkem poradny domluvit jinak dle aktuálních časových možností.

 • Terénní forma odborného sociálního poradenství - je uživatelům k dispozici po předchozí domluvě v přirozeném prostředí uživatele v provozní době terénní poradny (úterý 9-12 hod), v Táboře a okolí v dojezdové vzdálenosti 25 km od Tábora. Pokud uživateli uvedená provozní doba nevyhovuje, může se s pracovníkem poradny domluvit jinak dle aktuálních časových možností.

 • Telefonicky

 • E-mailem

V jakém případně nemůžeme službu poskytnout

neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá (tj. zájemce nespadá do okruhu cílové skupiny uživatelů odborného sociálního poradenství Domácího hospice Jordán, o.p.s.)
máme plnou kapacitu

Typy poradenství poskytovaných poradně Domácího hospice Jordán

A. Odborné sociální poradenství

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

  poradenství o právech a povinnostech v oblasti sociálních dávek (pro osoby se zdravotním znevýhodněním, příspěvku na péči, invalidních důchodech, pozůstalostních dávkách, úředních záležitostí v souvislosti s úmrtím blízkého člověka aj.)
  poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, informace o možnosti získání pomůcky a edukace v jejím užívání
  poradenství ohledně úpravy domácího prostředí pro osoby se zdravotním znevýhodněním
  podpora o pomoc v adaptaci na život s vážnou nemocí nemocným i jejich rodinným příslušníkům

 • sociálně terapeutické činnosti

  pomoc adaptovat se na život s nemocí
  pomoc nalézt co nejvhodnější způsob fungování v dané situaci
  podpora a pomoc vážně nemocným, dlouhodobě nemocným setrvat v domácím prostředí, pokud si to přejí
  poradenství v zátěžových situacích vznikajících v souvislosti s pečováním
  poradenství pro pozůstalé, podpora a pomoc adaptovat se na novou životní situaci a hledání nových rolí v životě
  osvětová a přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost
  svépomocná setkání pro pečující - Čaje
  vzpomínková setkání rodin

 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace práva a v sociálních systémech

B. Základní poradenství

 • základní právní a sociálně právní poradenství
 • informace a kontakty na poskytovatele sociálních a sociálně- zdravotních služeb
 • zvážení nejvhodnějšího postupu v konkrétní situaci a podmínek pro pečování
 • poskytnutí informace směřující k přesměrování uživatele na jinou organizaci
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb, zdravotnictví, školství
 • základní poradenský servis pro domácí pečující

Dohoda o poskytování služby odborného poradenství

je většinou nepsaná (pokud si zájemce výslovně nepřeje písemné uzavření smlouvy) a uzavírá v momentě, kdy je zájemce seznámen s podmínkami poskytování služby (podmínkami ústní dohody) a souhlasí s nimi. Uživatel s pracovnicí poradny dohodne formu spolupráce (tzv. individuální plán- dojednávání očekávání, potřeb uživatele, kroky k dosažení cíle).

Vedení dokumentace uživatele

je v kompetenci sociální pracovnice poradny. Jedná se o vedení dokumentace o zájemcích, uživatelích a bývalých uživatelích služby a zpracovává tak údaje, které pokládá za důležité pro poskytování bezpečné kvalitní služby. Uživatelům jsou služby poskytovány anonymně uživatel poradny (většinou pod značkou dle dohody), nebo pod jménem ( pokud písemně souhlasí se zpracováním osobních údajů). Jedná se zejména o jméno a kontaktní údaje uživatele. O průběhu poskytování služby je vedena dokumentace, do níž má uživatel právo nahlížet. Poskytovatel služby se zavazuje nakládat s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Tyto údaje budou neprodleně zlikvidovány, jakmile pominou důvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci. Uživatel má právo kdykoli souhlas odvolat, v tom případě bude proveden výmaz osobních údajů a je informován o skutečnosti, že nadále bude veden jako anonymní uživatel.

obsah

Právo uživatele

 • na kvalitní a odborné poskytnutí sociální služby,

 • na bezplatné poskytnutí sociální služby,

 • na diskrétnost a možnost zůstat v anonymitě,

 • na nahlédnutí do dokumentace,

 • na respektování Vašich potřeb a rozhodnutí, jak chcete řešit svoji situaci,

 • na anonymní vyjádření ke kvalitě poskytované služby,

 • stěžovat si, pokud nebudete s poskytnutou službou spokojeni,

 • ukončit spolupráci s poradnou kdykoliv, bez udání důvodu,

 • na uzavření písemné dohody s poradnou o poskytování sociální služby.

obsah

Povinnosti uživatele

 • jednat v prostorách poradny dle zásad společenského chování,

 • pohybovat se v prostorách poradny v doprovodu, s vědomím sociálního pracovníka,

 • nepřicházet do prostor poradny pod vlivem alkoholu a omamných látek,

 • dodržovat čas sjednaného setkání, případně telefonicky změnit dojednaný termín.

Dojde-li z vaší strany k opakovanému porušení povinností, je to důvod pro ukončení spolupráce ze strany poradny na dobu 6 měsíců.

obsah

Ukončení poskytování služby

 • Služba může být ukončena dosažením stanoveného cíle.

 • Tato smlouva může být kdykoli ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.

 • Uživatel může smlouvu ukončit kdykoliv bez udání důvodu Každý uživatel musí mít kdykoliv možnost se rozhodnout bez udání důvodů o ukončení služeb. Toto uživateli umožňuje svobodnou volbu při výběru služeb a dává mu možnost rozhodnout o vlastní situaci sám, nebýt závislý na službách.

 • Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit, jestliže uživatel poruší své povinnosti (viz vnitřní ujednání o pravidlech služby), neplní svou část sjednaného postupu při řešení nebo požaduje služby, které jsou mimo rámec poradenství.

 • V případě, že poskytování služeb bude ukončeno ze strany poskytovatele, vydá poskytovatel v takovém případě na žádost uživatele písemné potvrzení se zdůvodněním ukončení poskytované služby.

obsah

Projednávání stížnosti uživatelů

Uživatel má právo si na právo si v případě nespokojenosti na poskytnutou službu stěžovat. Za vyřízení stížnosti uživatele služby, osoby jím zmocněné či jeho osoby blízké na práci zaměstnanců hospice odpovídá ředitelka DHJ. Stěžovatel, tj. uživatel nebo osoba jemu blízká může podat stížnost na práci poradny ústně či písemně. O stížnosti musí být rozhodnuto bez pracovníka zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů od podání stížnosti. Pokud vyřízení stížnosti vyžaduje důkladnější prošetření, je lhůta pro vyřízení stížnosti 7 pracovních dnů.

Stížnosti můžete zaslat písemně do schránky umístěné u vchodu do Domácího hospice na adresu:

 • Domácí hospic Jordán, o.p.s., K rukám ředitelky DHJ, Bydlinského 2964, 390 02 Tábor, tel.: 722012898, kontakt@hospicjordan.cz

 • Domácí hospic Jordán, o.p.s., K rukám předsedkyně správní rady, Bydlinského 2964, 390 02 Tábor

 • Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

 • Veřejný ochránce lidských práv, Údolní 39, 602 00 Brno

 • Český helsinský výbor, Jelení 5, 118 00 Praha 1

obsah

Uživateli jsou k dispozici vnitřní dokumenty, zejména standardy kvality. Uživatel se může podílet na jejich tvorbě a na zkvalitňování našich služeb, uvítáme Vaše případné nápady, podněty a připomínky.

nahoru

 
A A A › Velikost textu

logo

V případě dotazů Vám bližší informace podá sociální pracovnice poradny Eva Špallová.

Tel.: 725 414 931
eva.spallova@hospicjordan.czPráva uživatele

Povinnosti uživatele

Vedení dokumentace uživatele

Projednávání stížností

Ukončení poskytování služby


 

Provozní doba poradny:

 

Konzultace v poradně prosíme domlouvejte telefonicky předem.

Pondělí
8:00 - 14:00
místo: Poradna
14:30 - 16:30 
místo: v terénu

Úterý
8:00 - 16:00 
místo: v terénu

Středa
10:30-12:00
14:00 - 16:30
místo: Poradna

Čtvrtek
8:00 - 14:00
místo: v terénu

Pátek
8:00 - 14:00
místo: Poradna

Po předchozí domluvě lze výjimečně i  v jiný čas

Kapacita služby:

okamžitá kapacita- 1 intervence v daný časový okamžik.

 

Metody, jimiž je poradenství uskutečňováno

ilu Poradenství
ilu Základní krizová
intervence
ilu Doprovázení
ilu Konzultace

Kým je poradenství poskytováno

ilu Poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí nebo jiným odborníkem

 

 

ilu

 

 

mapa

 

 

ilu

 

ilu

 

Zásady

ilu Individuální přístup
ilu Empatie
ilu Diskrétnost
ilu Bezplatnost
ilu Spolupráce
ilu Nestrannost a rovný přístup
ilu Odbornost
ilu Respektování vlastní vůle uživatelů
ilu Respektování navyklých způsobů života
ilu Respektování práva na soukromíTým

ilu Sociální pracovník dodržuje Etický kodex sociálních pracovníků ČR
ilu Všichni pracovníci poradny (včetně dobrovolníků a stážistů) dodržují etický kodex multidisciplinárního týmu DHJ
ilu Každý je někomu odpovědný
ilu Supervize a vzděláváníilu