Domácí hospic Jordán

Informace o terénní odlehčovací službě

Poslání terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služba pomáhá lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o ně kvalifikovaní pracovníci.

Rodina tím získá čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a vyřízení svých záležitostí.

Služba je poskytována v Táboře a do 25 km od Tábora, ve všední dny od 7.30 do 17.00.

Cíle terénní odlehčovací služby

 • umožnit uživatelům služby setrvat doma a poskytnout jim podporu a pomoc

 • umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek (prevence vyčerpání)

 • zamezit sociální izolaci jak uživatele služby, tak pečujícího

 • zachovávat v dohodnuté míře takový způsob života, na jaký byl uživatel zvyklý před začátkem využívání služby

Zpět na úvod

Komu jsou služby určeny

Služby poskytujeme osobám starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Jaké úkony poskytujeme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru)

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na vycházku, k lékaři)

 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí

 • aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)

 • poskytování základního sociálního poradenství

 • (součástí odlehčovacích služeb není zdravotnická péče – tzn., že například nedávkujeme léky, neaplikujeme inzulín apod.)

Zpět na úvod

Zásady poskytovaných služeb

 • každý člověk je vnímán individuálně a komplexně, s jeho fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními potřebami

 • vždy respektujeme přání uživatele služby

 • vždy a za všech okolností chráníme lidskou důstojnost a lidská práva uživatelů služby (nemocného i pečujícího)

 • podporujeme rodinu, aby se mohla semknout v nelehké životní situaci. Zároveň se snažíme umožnit pečujícím neizolovat se v domácnosti při pečování o nemocného

 • služba je poskytována na nejvyšší možné profesionální úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláním

 • služby jsou plánovány individuálně s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele tak, aby byly podporou a aby směřovaly k maximální možné míře jeho samostatnosti a nezávislosti.

Zpět na úvod

Podmínky pro poskytování služby

 • na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování služby

 • úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a jeho vyhláškou 505/ 2006 Sb.

 • úhrada je stanovena dle aktuálního sazebníku (130,- za hodinu), ke každé ceně připočítáváme individuálně čas na cestu pracovníka nezbytný k dopravení se do domácnosti, v odůvodněných případech je možnost požádat o snížení sazby

 • služby nabízíme formou pravidelné i jednorázové pomoci

Zpět na úvod

Kdy nemůžeme službu poskytnout

 • v případě naplnění kapacity

 • v případě, kdy uživatel nechce službu přijímat, nebo ohrožuje pracovníky služby

 • v případě, kdy uživatel nespadá do naší cílové skupiny (tzn., že naše služby nejsou určené pro něj)

Zpět na úvod

Vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

První kontakt se zájemcem (budoucím uživatelem), nebo jím pověřeným zástupcem (nejčastěji rodinným pečujícím) vede sociální pracovnice.

Osobní jednání probíhá po předchozí telefonické dohodě v kanceláři sociální pracovnice a dále v přirozeném (domácím) prostředí zájemce. Sociální pracovnice zjišťuje zájemcovy potřeby, očekávání a seznámí ho s posláním, cíli, možnostmi a podmínkami služby.

Základní podmínka pro poskytnutí služby je zájem o službu na straně budoucího uživatele i pečujícího (toto sociální pracovnice průběžně během jednání ověřuje). Pokud se přání, potřeby a očekávání zájemce shodují s podmínkami a možnostmi služby, je domluveno jednání v domácnosti zájemce.

Jednání je přítomen zájemce (budoucí uživatel služby), rodinný pečující, sociální pracovnice, dle možností i pracovnice odlehčovacích služeb (pečovatelka). Je domluven konkrétní průběh služby, dle individuálních potřeb a cílů uživatele, četnost a rozsah služby, dojednána a uzavřena písemná smlouva o poskytování služby a dojednán individuální plán uživatele.

Osobní konzultaci se sociální pracovnicí Mgr. Evou Špallovou je vhodné si domluvit předem na telefonu 725 414 931, který je k dispozici ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00-16:00 hodin.

Zpět na úvod


Příklady situací, kdy Vám můžeme pomoci

 • dlouhodobě pečujete o nemocného manžela, který nemůže zůstat sám doma. Abyste si mohla vyřídit svoje záležitosti nebo pochůzky (nákup, návštěva u lékaře, užít si vnoučata, jít na procházku – zkrátka načerpat síly do dalšího pečování), na potřebnou dobu Vás zastoupí naše pečovatelka.

 • fyzicky Vás vyčerpává péče o nemocného tatínka, potřebujete pomoci s hygienou na lůžku, oblékáním a polohováním. Jednou denně může přijít pečovatelka a s péčí Vám pomoci.

 • Vašeho blízkého budou brzy propouštět z nemocnice a Vy si nejste jistí, jestli péči o něj zvládnete, protože jste nikdy o vážně nemocného nepečovali. Pomůžeme Vám se zaučením v péči a poradíme, jaké pomůcky můžete využívat.

 

Co říci na závěr?

Přejeme Vám, aby chvíle strávené pečováním o blízkého člena rodiny pro Vás byly krásné a plné radosti, i když Vás trápí přítomnost nemoci. Chtěli bychom Vám k tomu přispět svojí pomocí, proto se nebojte říci si o radu či pomoc, jsme tady pro vás.

Tým terénní odlehčovací služby Domácího hospice Jordán

Zpět na úvod

 

 
A A A › Velikost textu

odrážka Cíle

odrážka Naše zásady

odrážka Podmínky poskytování

odrážka Pro koho je služba?

odrážka Kdy můžeme pomoci?

odrážka Kdy nelze pomoci?

odrážka Uzavření smlouvy

odrážka Evidované dokumenty

odrážka Stížnostimapa dojezdnosti
mapa dojezdnosti
(kliknutím na náhled se mapa otevře ve zvětšeném měřítku)

 

 

Terénní odlehčovací služby poskytujeme:


ilu klientům v domácnostech
na území okresu Tábor
v okruhu 25km od Tábora

ilu všední dny, 7:30 -17:00 hodin

Kontaktujte nás:

Marie Šedivá - koordinátorka služby: 
tel.: 601 106 202
e-mail: 
marie.sediva@hospicjordan.cz

Eva Špallová
sociální pracovnice
tel.: 725 414 931
e-mail: 
eva.spallova@hospicjordan.cz

Domácí Hospic Jordán, o.p.s.:
Bydlinského 2964
Tábor
390 02

Formulář žádosti

 

 

Cesta k hospici z Budějovické ulice:
(zdroj: www.mapy.cz)

Automobilem

mapa
Po kliknutí na náhled se 
mapa otevře v novém okně

Pěšky

mapa
Po kliknutí na náhled se 
mapa otevře v novém okně

 

 

ilu

Podávání a vyřizování stížností

Uživatelé poradny, jejich rodinní příslušníci a další osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb. 

Služba má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností. S jejich obsahem jsou uživatelé seznamování při vstupním rozhovoru, jsou zveřejněna též v čekacích prostorách hospice. 

Ujišťujeme Vás, že případné podání stížnosti nebude mít negativní vliv na přístup pracovníků k Vám či Vašim blízkým. Vaše stížnosti budou chápány jako podněty ke zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Zpět na úvod

 

ilu

 

Jaké doklady o Vás vedeme v naší organizaci

Vaše dokumentace je vedena v papírové podobě a nachází se v naší kanceláři. Je uzamčena a přístup k ní mají pouze pracovníci odlehčovací služby.

Ve Vašem spisu je uložena Žádost o terénní odlehčovací službu, Záznam z ústního jednání se sociální pracovnicí, Smlouva o poskytování péče a měsíční individuální záznamy.

Máte právo kdykoliv do své dokumentace nahlížet.

Zpět na úvod

 

ilu

 

 

 

 

 

ilu